Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnost Wine concept s.r.o.
se sídlem: Praha 4 – Krč, Jalodvorská 2013/40, PSČ 142 00

IČO: 242 51 267 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudu v Praze oddíl C, vložka 197345

1. DEFINICE

„Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost Wine concept s.r.o., se sídlem Praha 4 – Krč, Jalodvorská 2013/40, IČO: 242 51 267, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 197345.

„Kupujícím“ se rozumí právnická či fyzická osoba, která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.

„Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky.

„E-shopem“ se rozumí firma Wine concept s.r.o. provozující internetový obchod, který je dostupný pro Uživatele z internetové adresy https://www.winehouse.cz/.

„Uživatelem“ se rozumí uživatel celosvětové sítě internet.

„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, jež jsou pro Uživatele dostupné z internetové adresy  https://firemnivino.winehouse.cz/obchodni-podminky/

„Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který uzavírá jako Kupující Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, který je starší 18 let.

Poptávkou“ se rozumí specifikace poptávaného Zboží zaslaná prostřednictvím formuláře umístěného v E-shopu.

Zbožím“ se rozumí alkoholické nápoje, zejména víno, a příslušenství k němu, např. dárkové tašky apod., prodávané prostřednictvím E-shopu.

Zásadami ochrany osobních údajů“ se rozumí zásady, jimiž se Prodávající řídí při zpracování osobních údajů, a které jsou dostupné na adrese https://firemnivino.winehouse.cz/ochrana-osobnich-udaju/ .

2.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1       Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.

2.2       Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.3       Prodávající si vyhrazuje právo znění Obchodních podmínek měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2.4       Kupující může objednávat zboží v E-shopu buď na základě registrace prostřednictvím svého Uživatelského účtu, nebo také bez registrace a bez založení Uživatelského účtu.

2.5.      Způsoby nakládání s osobními údaji, jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných zde.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1       Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v E-shopu mají nezávazný charakter a Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Veškeré údaje uvedené v E-shopu mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou na uzavření smlouvy. Umístění Zboží ve webovém rozhraní E-shopu je považováno za výzvu k podávání nabídek ve smyslu ust. § 1780 odst. 2 občanského zákoníku a návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka ze strany Kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení akceptace objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením řádně vyplněné objednávky ze strany Prodávajícího, a v této souvislosti se vylučuje aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.2       Za účelem objednání zboží vyplní Kupující poptávkový formulář, kam poptávající osoba vyplní zejména: své jméno a příjmení, firmu společnosti, za kterou Zboží poptává, svůj email a nepovinně rovněž telefon a dále informace o Zboží, které Kupující poptává, tj. barvu a chuť vína a podobu Zboží, množství a konkretizaci Zboží.

3.3       Poptávku dle odst. 4.2 odesílá Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat poptávku“. Údaje uvedené v poptávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Po obdržení poptávky připraví Prodávající Kupujícímu nabídku na míru jeho požadavkům a zašle ji na email Kupujícího. Potvrzením nabídky Kupujícím, provedeným prostřednictvím emailu Kupujícího, ze kterého byla odeslána Poptávka, je uzavřena Kupní smlouva.

3.4       Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat sjednaným způsobem Kupujícímu Zboží a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží, Kupujícímu vzniká závazek Zboží převzít a zaplatit za Zboží Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Prodávající je oprávněn před spuštěním výroby Zboží upravovaného na zakázku pro Kupujícího požadovat zaplacení zálohové faktury.

3.5       Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to odesláním oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu na e-mailovou adresu, ze které byla odeslána Poptávka.

3.6       Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od doby, kdy mu bylo doručeno Zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy

 • dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
 • o dodávce Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
 • jakož i o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího.

3.7       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy jsou běžné, Prodávající neposkytuje Kupujícímu služby internetového připojení a Kupující je hradí sám.

3.8       Na dárky, které jsou poskytovány Kupujícímu ze strany Prodávajícího zdarma nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

3.9       Kupní smlouva je uložena u Prodávajícího a Prodávající Kupujícímu kdykoliv znění Kupní smlouvy zašle.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1       E-shop obsahuje výčet zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně orientační ceny nabízeného zboží. Přesnou cenu však Prodávající sděluje výlučně ve formě nabídky učiněné prostřednictvím emailu zaslaného na účet Kupujícího.

4.2       Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách bude Prodávající účtovat Kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží Kupujícímu.

4.3       Způsob dodání si zvolí Kupující dle aktuální nabídky možných způsobů dodání zboží.

4.6       Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v balení společně se zbožím. Prodávající je oprávněn před odesláním Zboží či před jeho výrobou zaslat Kupujícímu na jeho email zálohovou fakturu a požadovat její uhrazení.

4.7       Prodávající umožňuje Kupujícímu provedení platby následujícími způsoby:

 • hotově při převzetí Zboží;
 • dobírkou;
 • bankovním převodem.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

5.2       Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel Zboží převzal:

 • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující od Zboží očekával s ohledem na povahu Zboží
 • že se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3       Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

5.4       Neodstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.5       Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.6       Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.7       Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

5.8       Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1       Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající rovněž oprávněn požadovat po Kupujícím náklady za uskutečnění dopravy na sjednané místo dodání ve skutečné výši a dále je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

6.2       Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným než původně sjednaným způsobem doručení.

6.3       Při převzetí je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.4       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího.

6.5       Prodávající umožňuje Kupujícím následující způsoby doručení Zboží:

 • při objednávce nad 1.500,- Kč Prodávající rozváží Zboží ve čtvrtky zdarma;
 • kurýrní službou dle platného ceníku kurýrní služby, přičemž cenu Prodávající dopředu Kupujícími sdělí v nabídce;
 • při objednávce nad 5.000,- Kč je doprava zdarma.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé částky sjednané Kupní ceny.

7.2      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) je chráněno autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.

7.4       Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.5       Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.6       Kupující souhlasí s doručováním písemností na adresu elektronické pošty sdělenou při uzavírání Kupní smlouvy Prodávajícímu. 

8. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

8.1     V případě, že se Spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@winehouse.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.

8.2     Jestliže obsahuje smluvní vztah založený Kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční) prvek, potom strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právním řádem, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.3     Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím. Odesláním objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

8.4     Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí Obchodními podmínkami účinnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

8.5     Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.

8.6   Prodávající upozorňuje ve smyslu ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Kupujícího, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast služeb poskytovaných naší společností Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je následující: http://www.coi.cz/. 

Obchodní podmínky ke dni 13. 9. 2019

FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Wine concept s.r.o.
142 00 Praha 4 – Krč
Jalodvorská 2013/40
info@winehouse.cz

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi zboží

1) které jsem objednal dne:

2) a obdržel dne:

3) Číslo objednávky:

4) Specifikace zboží:

5) Kontakty

Jméno a příjmení:

 

Ulice a číslo:

 

PSČ:

 

Město:

 

Kontakt:

 

5) Datum:

6) Podpis: